Mỗi cán bộ, đảng viên ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó

Đăng ngày 25/03/2014

Là Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã suốt đời chăm lo xây dựng Đảng. Người đã sớm chỉ ra rằng, cách mạng trước hết phải có Đảng cách mạng. Đảng có vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Trước khi đi xa, điều quan tâm trước hết của Bác Hồ là xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Trong Di chúc, Bác dặn lại: “ Trước hết nói về Đảng”, Người viết: “Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là phải chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”. Điều đó cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng trong sạch, vững mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, thì nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Thấm nhuần lời dạy của Bác, khi khởi xướng sự nghiệp đổi mới, Đảng ta đã xác định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đó là khâu đột phá và là biện pháp có ý nghĩa then chốt bảo đảm cho các giải pháp khác thắng lợi.

Trong Di chúc, Bác viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liệm chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. Đối với một Đảng cầm quyền có những thế mạnh và thuận lợi, đồng thời cũng phải đề phòng nguy cơ sai lầm về đường lối, xa rời quần chúng và sự tha hoá trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền.

Đảng cầm quyền là Đảng lãnh đạo toàn xã hội, như Bác Hồ nói, Đảng phải lo từ việc lớn như đánh giặc, bảo vệ, xây dựng chủ nghĩa xã hội đến chăm lo đời sống cho nhân dân, lo đến việc nhỏ như tương, cà, mắm muối cho dân. Nếu để dân đói, dân dốt, dân bệnh là Đảng có lỗi. Vì vậy, cùng với tăng cường xây dựng Đảng, Đảng phải chăm lo xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

Noi theo tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những điều Người viết về đạo đức cách mạng trong Di chúc, Đảng và nhân dân ta đã thề và đang ra sức thực hiện lời thề đó: “Suốt đời, học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ Tịch. Noi gương người, toàn thể nhân dân ta, thanh niên ta nguyện ra sức trau dồi mình thành những con người mới, làm chủ đất nước, làm chủ xã hội mới, mang lá cờ bách chiến bách thắng của Hồ Chủ Tịch tới đích cuối cùng” .

Học tập và thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh và lời thề trước anh linh Người. Hơn lúc nào hết, trước yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ đổi mới, với trách nhiệm lớn lao mà đất nước và dân tộc giao phó thì sự đoàn kết nhất trí trong Đảng càng phải được chăm lo củng cố hơn nữa. Nhất là trong điều kiện hiện nay, đất nước ta đang thực hiện đường lối đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, thời cơ và thách thức luôn đan xen nhau; cán bộ, đảng viên hàng ngày, hàng giờ chịu tác động của nhiều nhân tố phức tạp, nếu thiếu sự chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt cho bước chuyển này, thiếu tu dưỡng bản thân, rèn luyện phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống dễ dẫn đến phai nhạt lý tưởng, mất cảnh giác, giảm sút ý chí, kém ý thức tổ chức kỷ luật, sa đoạ về đạo đức và lối sống, phản bội lý tưởng. Do đó, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải lấy mục đích xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công CNXH và cuối cùng là Chủ nghĩa Cộng sản làm mục tiêu và là động lực phấn đấu của mình; luôn đặt lợi ích của Tổ quôc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; có lối sống lành mạnh, có tình có nghĩa với đồng chí, với anh em đồng bào, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, ra sức làm tròn bất kỳ nhiệm vụ nào mà Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân là đã góp phần thực hiện thắng lợi Di chúc của Hồ Chí Minh. Chỉ có như vậy, chúng ta mới xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Theo: Trần Thị Thanh Thủy-Trưởng ban dân vận Thị ủy Cửa Lò