Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
CÔNG AN – TRÌNH TỰ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Công anVăn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – Thủ tục ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự – ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ANTT ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – BẢN KHAI NHÂN SỰ Individual decleration Dùng cho người nước ngoài (For foreigner) Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – BẢN KHAI LÝ LỊCH của người làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CẤP QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE MÔ TÔ TỪ HUYỆN, THỊ XÃ TRONG TỈNH VỀ THÀNH PHỐ VINH HOẶC VỀ HUYỆN, THỊ XÃ KHÁC TRONG CÙNG TỈNH TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE MÔ TÔ TỪ HUYỆN, THỊ XÃ TRONG TỈNH VỀ THÀNH PHỐ VINH HOẶC VỀ HUYỆN, THỊ XÃ KHÁC TRONG CÙNG TỈNH TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – THỦ TỤC SANG TÊN, DI CHUYỂN XE MÔ TÔ ĐI TỈNH KHÁC TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – THỦ TỤC ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ, BIỂN SỐ XE MÔ TÔ TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE MÔ TÔ TRONG CÙNG HUYỆN, THỊ XÃ TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
Công an – Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô tại cơ quan cấp huyện Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện