Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính

Đăng ngày 05/07/2015

 

z TC HC

Với 114 học viên là cán bộ giáo viên của trường Cao đẳng nghề du lịch thương mại Nghệ An, một số cán bộ các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thị xã Cửa Lò và học viên đang theo học lớp Trung cấp công an xã do Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh tổ chức.

Đây là lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính đầu tiên được tổ chức tại trường Cao đẳng nghề du lịch thương mại Nghệ An. Trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2016, các học viên sẽ nghiên cứu 7 học phần với 28 chuyên đề gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hoá, đối ngoại, quốc phòng – an ninh; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Bên cạnh học lý thuyết, các học viên còn được thăm quan, nghiên cứu thực tế để khi về công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn các nội dung đã học./.

Hữu Lương -Tạ Nhật