Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò không được phép lưu hành 2 xe điện 4 bánh

Đăng ngày 21/04/2015

cvxd

Theo đó, UBND thị xã Cửa Lò không đồng ý với đề xuất của Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò với lý do: Cửa Lò đang quyết liệt chấm dứt các hoạt động của xe điện ngoài dự án thí điểm của Chỉnh phủ. Vì vậy, ngoài số 150 xe điện được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2015/QĐ-UBND-CN ngày 07/06/2011 thì tất cả các xe điện 4 bánh còn lại ngoài danh sách nói trên đều không được phép hoạt động, lưu hành trên địa bàn thị xã Cửa Lò

Như vậy, 2 xe điện của Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò sẻ không được phép hoạt động trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Ủy ban nhân dân Thị xã yêu cầu Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của Chỉnh phủ, UBND Tỉnh và UBND thị xã Cửa Lò

                                                                                      Khắc Giang