Huấn luyện, luỵện tập chuyển trạng thái SSCĐ năm 2016

Đăng ngày 01/03/2016

dtqs

Nội dung luyện tập gồm: Huấn luyện nguyên tắc lý luận; Huấn luyện thực hành chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên cao, tham mưu chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng- an ninh; Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho LLVT từ cao lên toàn bộ, cơ động một phần lực lượng, phương tiện ra khu sơ tán, làm công tác chuẩn bị bảo đảm cho chiến đấu. Đợt huấn luyện diễn ra trong gần 3 ngày từ 01 đến 03/3/2016.

Huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu là nội dung huấn luyện quan trọng, thường niên nhằm nâng cao năng lực, trình độ tổ chức chỉ huy điều hành của chỉ huy, điều hành cho cán bộ các cấp, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa chỉ huy, cơ quan và đơn vị trong tổ chức, chuẩn bị và thực hành chuyển trạng thái SSCĐ của lực lượng vũ trang thị xã Cửa Lò. Tham mưu chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, sẵn sẵn sang đối phó các tình huống biểu tình, bạo loạn./.

                                                                Thanh Bình- Tạ Nhật