Họp ủy ban bầu cử Đại biểu HĐND TX Cửa Lò

Đăng ngày 18/02/2016

baucu

Theo đó, Ủy ban Bầu cử TX xác định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 phải đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung như: Kế hoạch triển khai công tác bầu cử; công bố thành lập các tiểu ban; Tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban an ninh trật tự, tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử về ứng cử, tổ giúp việc cho UB bầu cử; công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp…

Kết luận Hội nghị, đ/c Doãn Tiến Dũng- chủ tịch UB bầu cử TX nhấn mạnh: Tập trung mọi nguồn lực,  ý thức, trách nhiệm để triển khai công tác bầu cử đúng thời gian, đúng luật và có hiệu quả. Đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Cả hệ thống chính trị phải tham gia vào công tác tuyên truyền vận động. Tuyên truyền phải có điểm nhấn và bằng nhiều hình thức. Vận động để các đ/c tham gia vào ứng cử Đại biểu HĐND các cấp, trong đó chú ý cư cấu có đại biểu tôn giáo và doanh nghiệp. QUan tâm đến công tác nhân sự Đại biểu HĐND và hệ thống chính trị. Hướng dẫn UB bầu cử các phường triển khai các bước bầu cử đúng luật./.

                                                  Thanh Bình- Tạ Nhật