Hiệu quả từ phong trào dân vận khéo ở Cửa Lò (phát sóng NTV ngày 16/10/2018)

Đăng ngày 16/10/2018

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền thị xã Cửa Lò đã đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng các mô hình dân vận khéo trên mọi lĩnh vực. Nhiều mô hình dân vận khéo đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.