HĐND Thị xã Cửa Lò khoá IV bế mạc kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Đăng ngày 07/07/2015

 

HDNDIV 

Kỳ họp lần thứ 12, HĐND thị xã Cửa Lò khóa IV đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác thu chi ngân sách, công tác tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; Nghe báo cáo về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. HĐND thị xã còn tiến hành bãi nhiệm chức danh ủy viên UBND đối với ông Đặng Đức Mậu do chuyển công tác và bầu bổ sung ông Hoàng Đình Luân chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã vào chức danh ủy viên UBND thị xã.

HDNDIV1

HDNDIV2

Tại phiên chất vấn, ý kiến của các đại biểu tập trung vào 11 vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch và tổ chức lễ khai trương mùa du lịch 2015 đã được lãnh đạo các phòng ban ngành liên quan trả lời trực tiếp, thấu đáo.

HDNDIV3

Tiếp đó, các đại biểu tập trung thảo luận 1 số vấn đề quan trọng khác của địa phương, biểu quyết thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác thu chi ngân sách và một số vấn đề quan trọng khác của địa phương 6 tháng cuối năm 2015. 

Hữu Lương