HĐND phường Thu Thủy khóa IV, khai mạc kỳ họp thứ XI

Đăng ngày 30/12/2015

hdndthuthuy

Thực hiện nghị quyết của HĐND phường, trong năm 2015 nền kinh tế của Thu Thủy tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất toàn phường đạt hơn 673 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Công tác thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Văn hóa xã hội phát triển tốt, công tác an sinh xã hội, nhất là vấn đề giải quyết việc làm, chi trả các chế độ cho người có công với cách mạng được chăm lo hơn. Anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, việc phát huy nội lực còn chậm; Ý thức bảo vệ môi trường và thực hiện kế hoạch hóa gia đình của người dân chưa cao, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp.

Các đại biểu đã phân tích kết quả đạt được, những tồn tại và thảo luận thông qua nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác thu, chi ngân sách và một số vấn đề quan trọng của địa phương trong năm 2016.

                                               Hữu Lương – Thanh Bình