Đảng bộ Cửa Lò qua một nhiệm kỳ Đại hội

Đăng ngày 08/08/2015