Cụm cơ sở số 1: Thông qua Kế hoạch xây dựng cơ sở ATLC – SSCĐ năm 2015

Đăng ngày 29/01/2015

z-lamchu

Sau khi nghe báo của 4 cơ sở  và ý kiến của hội nghị, đ/c Nguyễn Xuân Đức đã có kết luận, yêu cầu ban xây dựng cơ sở các phường cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015. Trong đó: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; Thực hiện chủ trương về phát triển kinh tế – Xã hội gắn với  củng cố quốc phòng, an ninh; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; Xây dựng đời sống văn hoá, thực hiện chính sách xã hội  và chính sách hậu phương Quân đội. Ban chỉ đạo cụm và các ban xây dựng cơ sở phường cần duy trì nghiêm quy chế hoạt động  xây dựng cơ sở ATLC – SSCĐ của ban chỉ đạo Thị xã đã quy định; định kỳ mỗi quý  ban xây dựng cơ sở các phường tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chỉ đạo hoạt động của phường; nâng cao chất lượng sơ tổng kết, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở ATLC- SSCĐ Thị xã./.

Thanh Vân – Duy Quý