Cửa Lò quán triệt Nghị quyết Trung ương IV khoa XII

Đăng ngày 22/01/2017

Cán bộ, đảng viên các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp ở Cửa Lò đã được tiếp thu những nội dung cơ bản của nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Trong đó trọng tâm là bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Trung ương 4 nêu lên là: về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội. 

Canh toan NQ

nq1

nq5

Ban tuyên giáo thị ủy Cửa Lò còn thông qua các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của thị xã; Đồng thời yêu cầu cán bộ, đảng viên các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nắm rõ để vận dụng vào thực tiễn công việc. Qua đó, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh về mọi mặt.

Hữu Lương – Ngọc Ánh