Cửa Lò tuyên truyền lưu động về bầu cử gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đăng ngày 19/05/2021

Chiều ngày 19/5, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Cửa Lò phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã ra quân tuyên truyền lưu động các nội dung về Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với nội dung tuyên truyền về thực hiện chủ trương 5K của bộ Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các tuyến đường, các khu dân cư trên địa bàn thị xã.

Với nội dung tuyên truyền được xây dựng ngắn gọn, dễ hiểu nhằm để người dân trên địa bàn thị xã dễ dàng nắm bắt những thông tin cơ bản về kỳ bầu cử. Vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND các cấp; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử…

Qua đó, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cũng như giúp người dân nắm vững hơn các hướng dẫn trong thực hiện chủ trương 5K của Bộ y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Qua đó góp phần quan trọng cho thành công của ngày bầu cử sắp tới và phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã./.

Phan Thành- Ngọc Ánh