Cửa Lò: Triển khai các giải pháp cấp bách trong phòng chống và ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Thị xã.

Đăng ngày 29/11/2021