Cửa Lò tổng kết công tác quy chế dân chủ năm 2014

Đăng ngày 20/01/2015

z-dannchu

Năm 2014, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương ở thị xã Cửa Lò đã triển khai thực hiện tốt các kết luận, chỉ thị của Đảng, nghị định của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của thị xã về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ, nhất là những người đứng đầu đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cấp dưới thực hiện nghiêm các nội dung quy chế dân chủ cơ sở. Thị xã cũng như các phường, cơ quan, đơn vị còn làm tốt công tác đối thoại trực tiếp với người dân nên hạn chế được các mâu thuẫn phát sinh trong xã hội.

Ngoài ghi nhận những kết quả đạt được, ông Nguyễn Mạnh Khôi phó Ban chỉ đạo quy chế dân chủ tỉnh còn đề nghị thị xã Cửa Lò trong năm 2015 tập trung vào việc nắm tình hình nhân dân trước và sau Đại hội đảng các cấp, đặc biệt là vấn đề dân chủ trong lựa chọn nhân sự; Một số cơ quan, doanh nghiệp tiếp xúc nhiều với người dân phải đặt hòm thư góp ý; Các thành viên của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thị xã cần bám sát cơ sở hơn nữa để nắm bắt thông tin và có định hướng kịp thời để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm.

Dịp này, thị xã cũng đã khen thưởng cho 10 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế dân chủ năm 2014.

                                                                             

                                                                                Hữu Lương – Duy Quý