Cửa Lò tổng kết công tác Báo cáo viên năm 2014

Đăng ngày 27/12/2014

         z-xug2

         Trong năm 2014, dưới sự hướng dẫn của Ban tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò, hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở đã tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương , chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào của địa phương nên đã tạo ra một sự đồng thuận trong cán bộ, Đẩng viên và nhân dân. Do đó đã có tác động làm chuyển biến các hoạt động của đời sống xã hội theo chiều hướng tích cực. Cũng chính nhờ làm tốt công tác tuyên giáo, công tác báo cáo viên mà trong năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Cửa Lò đạt cao; các chỉ tiêu về VHXH, ANQP được phát triển và giữ vững.

Năm 2014, đội ngũ giảng viên kiêm chức cũng đã phát huy được vai trò trách nhiệm trong việc truyền thụ kiến thức, thông tin cho đội ngũ báo cáo viên. Riêng tờ tin nội bộ thị xã đã ra được 10 kỳ. Nội dung, chất lượng, mỹ thuật của các tờ tin nhìn chung đảm bảo, đáp ứng được nhu cầu thông tin của đội ngũ báo cáo viên, cấp uỷ, chính quyền các cấp.

Về nhiệm vụ công tác báo cáo viên, giảng viên kiêm chức và hoạt động tờ tin nội bộ 2015, hội nghị đã thống nhất sẻ tập trung tuyền truyền cho các hoạt động tổ chức Đại hội Đảng các cấp, du lịch Cửa Lò và các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, xã hội , QP-AN 2015.

Dịp này, thị uỷ Cửa Lò đã tặng giấy khen cho các tập 5 thể và 13 cá nhân đã làm tốt công tác Báo cáo viên, giảng viên kiêm chức và hoạt động của tờ tin nội bộ năm 2014

BCV-tongketBáo Nghệ An cũng tặng giấy khen cho các tập thể là Đảng ủy phường Nghi Tân, Đảng ủy phường Thu Thủy và Chi bộ Ngân hàng Viettin Bank Cửa Lò đã có các hoạt động tích cực trong công tác phát hành và phổ biến báo Đảng năm 2014.

Khắc Giang-Duy Quý