Cửa Lò tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 11 năm 2020

Đăng ngày 27/11/2020

Chiều ngày 27/11, Ban tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 11 năm 2020 cho báo cáo viên là lãnh đạo chủ chốt các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy.

Hội nghị được nghe quán triệt nội dung Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Tầm quan trọng của việc cần phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp đó, các đại biểu đã được thông tin về các chuyên đề “Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ; Dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động có thể đối với tình hình quốc tế, khu vực”; Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thị xã trong thời gian vừa qua.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới tập trung thông tin tuyên truyền các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật; Các hoạt động kỷ niệm ngày lễ; Tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác tổ chức và kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy – UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thị xã đề nghị các đồng chí báo cáo viên trên cơ sở tiếp thu các nội dung thông tin tại hội nghị, căn cứ tình hình đặc điểm của đơn vị kịp thời tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao nhận thức, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2020.

Dương Tân – Duy Quý