Cửa Lò tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương IV khóa XII

Đăng ngày 09/01/2017

Qtriety

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được quán triệt những nội dung cốt lõi về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là vấn đề hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, chính vì vậy Nghi quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng đã thể hiện rất rõ quan điểm đó là nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng cấp bách. Cũng tại hội nghị này, Thị ủy Cửa Lò đã thông qua kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Qtriety1

Qtriety2

Ngoài ra, các đại biểu còn được Ban tuyên giáo tỉnh ủy quán triệt một số chuyên đề về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2107.

                                                                   Ngọc Ánh