Cửa Lò: Thông báo về cấp độ dịch của các phường trên địa bàn Thị xã tính đến ngày 25/02/2022.

Đăng ngày 28/02/2022

Nguồn BCĐ phòng chống dich Covid-19 thị xã Cửa Lò.