Cửa Lò tham dự hội nghị Văn hoá triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng

Đăng ngày 24/11/2021

Sáng 24/11/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng, bằng hình thức trực tuyến đến các tỉnh, thành phố, huyện, thị xã trong cả nước. Tại điểm cầu thị xã Cửa Lò có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ; Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã cùng các đồng chí Thị uỷ viên, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thị xã, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thông thị xã, Ban chấp hành Chi hội Văn học nghệ thuật Cửa Lò; Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, Bí thư các đảng uỷ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Thị uỷ tham dự.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tóm tắt về việc “Kế thừa, phát huy truyền thống Văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, địa phương, các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ đã có những bài tham luận, phát biểu ý kiến nêu rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, để có nhận thức đúng đắn với yêu cầu đặt ra là “xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới trên trục xuyên suốt là phát triển văn hóa, con người Việt Nam, trọng tâm chính là khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường”. Đây cũng là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng với hội nghị. Trên cơ sở đó, Hội nghị đánh giá những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tập trung rà soát các quy định, phát hiện điểm nghẽn để bổ sung, hoàn thiện theo cách tiếp cận xây dựng luật không chỉ là công cụ quản lý mà còn tạo ra động lực phát triển. Từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021 -2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Điều đặc biệt nữa là hội nghị lần này diễn ra vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị văn hóa lần thứ nhất, do vậy “kỳ vọng sẽ khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc, mở ra bước ngoặt mới trong vấn đề chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam…”.

                                                               Hữu Lương – Ngọc Ánh