Cửa Lò tập huấn phần mềm kế toán Misa

Đăng ngày 28/06/2018

Trang bị cho các thủ trưởng và kế toán các đơn vị sự nghiệp công lập về kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và thông tin mới liên quan tới phần mềm Misa và Thông tư 107/2017/TT – BTC của Bộ tài chính là nội dung chính của lớp tập huấn do Phòng tài chính kế hoạch thị xã phối hợp với công ty TNHH tin học thương mại Dũng Diệu tổ chức vào sáng 28/6/2018 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị TX Cửa Lò.

ms

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được các giảng viên của trung tâm tin học thương mại Dũng Diệu truyền đạt nội dung Thông tư 107/2017/TT-BTC  hướng dẫn danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc; danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán; danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị.

ms1

ms5

Ngoài ra, các học viên còn thực hành với phần mềm kế toán Misamimosa.net2019; Cập nhật đầy đủ hệ thống tài khoản, các mẫu sổ sách, báo cáo theo thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 08/11/2017; Tích hợp phần mềm MISA Cloud center; Kết xuất dữ liệu để kết nối với Kho bạc nhà nước; Cải tiến màn hình các quy trình nghiệp vụ; Cải tiến tốc độ báo cáo.

Qua lớp tập huấn này nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn , nghiệp vụ kế toán theo đúng quy định pháp luật và giảm thiểu thời gian xử lý công việc và công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn.

                                                                                              Duy Qúy