Cửa Lò: Tập huấn các văn bản thi hành Luật đất đai và môi trường.

Đăng ngày 25/12/2015

tnmt

Trong thời gian 1 ngày, các học viên sẽ được giảng viên Sở Tài Nguyên và môi trường tỉnh Nghệ An phổ biến những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật đất đai và các quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Qua hội nghị, những điểm mới quan trọng của Luật đất đai sẽ  được thông tin đến học viên, làm cơ sở vững chắc để đội ngũ làm công tác đất đai và môi trường địa phương tiếp tục phổ biến rộng rãi tại đơn vị mình làm việc./.

Đàm Hiền – Tạ Nhật