Cửa lò tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

Đăng ngày 08/06/2021