Cửa Lò phát động “Ngày chủ nhật xanh” năm 2018

Đăng ngày 28/05/2018

UBND thị xã Cửa Lò vừa ban hành Kế hoạch tổ chức, phát động “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2018.

Nhằm phát động toàn dân ra quân thực hiện vệ sinh môi trường “Ngày Chủ nhật xanh” với nòng cốt tham gia vận động là Mặt trận tổ quốc thị xã để toàn dân và các đoàn thể Chính trị – Xã hội, các doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng, các ki ốt tham gia thực hiện vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn thị xã.

 

n1

“Ngày Chủ nhật xanh” được toàn dân tham gia thực hiện vệ sinh môi trường từ khu dân cư đến khu vực công cộng, lâm viên bãi biển, các chợ bến cá, các Cửa sông, Cửa lạch, khu vực xung quanh ki ốt, các cơ sở lưu trú…

n-2

“Ngày Chủ nhật xanh” được phát động bắt đầu từ ngày 03/06/2018 và được thực hiện thường xuyên, liên tục vào ngày Chủ nhật tuần đầu tiên của các tháng trong năm.

n-3

Với mục đích nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, lưu trú, cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Phát động toàn dân tham gia, gìn giữ vệ sinh môi trường, tạo phong trào thường xuyên, liên tục của toàn xã hội trong công tác bảo vệ môi trường.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Đậu Thuận