Cửa Lò: Phân công nhiệm vụ chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Lễ hội âm nhạc đường phố.

Đăng ngày 26/05/2022