Nhiều thành tựu nổi bật trong 10 năm thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam (phát sóng NTV ngày 12/10/2020)

Đăng ngày 12/10/2020

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn thị xã Cửa Lò đã thu được nhiều thành tựu nổi bật. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân về vai trò, vị trí của gia đình, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình đã có những chuyển biến tích cực. Điều này góp phần thực hiện  mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.