Cửa Lò nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến pháp luật (phát sóng NTV ngày 21/09/2020)

Đăng ngày 21/09/2020

Công tác giáo dục pháp luật được xem là một trong những biện pháp đòn bẩy, góp phần thực hiện có hiệu quả đưa các chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Ở thị xã Cửa Lò, thời gian qua nhờ làm tốt công tác này mà ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân được nâng lên, qua đó các chủ trương chính sách được triển khai, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.