Cửa Lò: Cử người phát ngôn, cung cấp, đăng phát thông tin cho báo chí.

Đăng ngày 13/09/2023