Cửa Lò: Công điện về việc ứng phó khẩn cấp với siêu bão sắp vào Biển Đông.

Đăng ngày 17/12/2021