Công ty cổ phần cấp nước Cửa Lò Đại hội đồng cổ đông lần đầu

Đăng ngày 12/11/2015

zz capnc

Ngay từ đầu năm 2015, công ty TNHH một thành viên cấp nước Cửa Lò đã triển khai thực hiện quyết định số 2449, ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và quyết định số 890, ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh Nghệ an về cổ phần hóa. Qua gần 1 năm thực hiện, các công việc cho cổ phần đã hoàn tất, trong đó nguồn vốn điều lệ khi chuyển đổi của công ty hơn 43 tỷ đồng, vốn nhà nước chiếm 51%.

Tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất, công ty đã thông qua quy chế tổ chức, trong đó nêu rõ quyền và nghĩa vụ của các cổ đồng. Đại hội cũng đã bầu 5 đồng chí vào Hội đồng quản trị và thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức giai đoạn 2015 – 2020.

 Hữu Lương – Ngọc Ánh