Công điện khẩn của Thị ủy Cửa Lò về phòng, tránh thiên tai

Đăng ngày 20/10/2020