Chi bộ Trung tâm Văn hóa Thể thao Cửa Lò tổ chức Đại hội lần thứ I – Nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đăng ngày 04/06/2015

TT VHDaihoi

Chi bộ Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã được thành lập ngày 1/12/2014 theo quyết định số 830 QĐ/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy Thị xã Cửa Lò trên cơ sở hợp nhất hai chi bộ: Trung tâm văn hóa và Trung tâm thể dục thể thao Thị xã. Dù mới đi vào hoạt động còn gặp nhiều khó khăn song với tinh thần Đoàn kết- Đổi mới- Phát triển tập thể cán bộ Trung tâm bước đầu đã tổ chức thành công nhiều sự kiện Văn hóa thể thao được lãnh đạo cấp trên đánh giá cao và ghi nhận.

Trong nhiệm kỳ mới phát huy tinh thần “ Dân chủ- Đoàn Kết- Đổi mới- Phát triển”, toàn thể đảng viên trong chi bộ tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ,bám  sát vào nội dung chỉ đạo của cấp trên nằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết mà Đại hội đã đề ra.

 Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành chi mới bộ gồm 4 đồng chí  và bầu 2 đại biểu tham dự đại hội cấp trên.

TTVH DH

Phan Thành

Trung tâm Văn hóa thể thao.