Chi bộ Trạm khuyến nông thị xã Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đăng ngày 04/06/2015

IMG 3115

Nhiệm kỳ qua, chị bộ trạm khuyến nông thị xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và chỉ thị 03 của Bộ chính trị. Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do thị xã phát động. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn phối hợp với các cấp ngành, địa phương liên quan tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền khoa học kỹ thuật cho người dân. Từ năm 2010-2015, Trạm đã tổ chức được 100 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 5.180 lượt nông dân của Thị xã. Hàng năm, Trạm còn phối hợp với Trung tâm khuyến nông Nghệ An tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông viên khối xóm, phường xã. Tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Chính Phủ. Trạm khuyến nông thị xã cũng đã xây dựng được 14 loại mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, qua đó tạo điều kiện cho nhiều hộ phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra, Trạm khuyến nông Cửa Lò còn tham gia các đoàn chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và đảm nhận  chăm sóc lâm viên cây xanh, thảm cỏ vừa góp phần tạo mỹ quan đô thị, vừa tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

IMG 3118

          Đại hội đã trung thảo luận về những kết quả đạt được và hạn chế trong 5 năm qua, góp ý vào văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng, dự thảo nghị quyết và dự kiến nhân sự Ban chấp hành đảng bộ thị xã khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã bầu bí thư chi bộ, bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ thị xã khóa V và thông qua nghị quyết đại hội. Ông Trần Anh Tú – Trưởng trạm khuyến nông thị xã tái chức vụ Bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020./

Hữu Lương