Ban CHQS thị xã quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ” Mẫu mực tiêu biểu” năm 2021

Đăng ngày 04/06/2021

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” là một trong những nội dung cơ bản quan trọng hàng đầu góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng địa phương của lực lượng vũ trang thị xã nói chung và Ban CHQS thị xã nói riêng. Năm 2021, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã được Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chọn làm điểm về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “Mẫu mực tiêu biểu” trong điều kiện có nhiều thuận thuận lợi.

Đảng ủy quân sự thị xã ra Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và triển khai kế hoạch xây dựng điểm đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” năm 2021

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng với lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, điều kiện cơ sở vật chất nơi ăn ở sinh hoạt  từng bước được quan tâm đầu tư đảm bảo tốt, đội ngũ cán bộ, sĩ quan, QNCN tương đối đồng đều, chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT thị xã trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 đạt được những kết quả quan trọng, trong đó có nhiều bước đột phá. Đây là cơ sở vững chắc để Ban CHQS thị xã thị tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng điểm đơn vị VMTD “Mẫu mực tiêu biểu” năm 2021.

Để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm VMTD “ Mẫu mực tiêu biểu”  năm 2021. Đảng ủy đã ra Nghị quyết lãnh đạo, đồng thời Chỉ huy ban hành kế hoạch xây dựng điểm VMTD “mẫu mực tiêu biểu”, triển khai thống nhất trong toàn cơ quan trong đó xác định quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ  trọng tâm sau;

Một là: Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo động lực cho cán bộ, chiến sỹ LLVT thị xã quyết tâm thực hiện tốt việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”. Yêu cầu đặt ra 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có quyết tâm  cao sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nội bộ đơn vị phải dân chủ, đoàn kết thống nhất cao. Các cấp ủy, chi bộ quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chị thị, quy định, kế hoạch, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng; 100% cấp ủy, chi bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hai là: Thực hiện tổ chức biên chế đúng quy định, nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu. Đảng ủy, Ban chỉ huy xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc kiện toàn tổ chức, biên chế theo đúng quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng thành phần, lực lượng. Thực hiện nghiêm Luật dân quân tự vệ, Luật nghĩa vụ quân sự. Trong đó coi trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt, dân quân tại các địa bàn trọng điểm. Hiện nay lực lượng dân quân tự vệ của thị xã đạt 1,4% so với dân số. Đồng thời đó tập trung chỉ đạo làm tốt việc tham mưu tuyển chọn công dân nhập ngũ gắn với công tác đăng ký, phúc tra, quản lý nguồn dự bị động viên. Phấn đấu sắp xếp nguồn vào các đơn vị dự bị động viên theo biên chế đạt gần 100%; trong đó, tỷ lệ đúng chuyên môn quân sự phải đạt trên 89 %, riêng tiểu đoàn dự bị động viên (DBĐV) thị xã phải đạt trên 95%.

Lễ giao nhận quân 

Quán triệt và chấp hành nghiêm quy định tổ chức biên chế, Đảng ủy, Ban CHQS  chủ động đẩy mạnh việc quán triệt và chấp hành Nghị quyết, Chị thị, hướng dẫn của các cấp, trong đó chú trọng triển khai thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng lực lượng. Trong đó coi trọng bồi dưỡng huấn luyện nâng cao trình độ toàn diện cho đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ trợ lý cơ quan và Ban CHQS các phường. Chấp hành nghiêm các quyết định, quy định về tổ chức biên chế lực lượng. Đảng ủy, chỉ huy xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ thường xuyên phải làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ LLVT về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, nhận thức tư duy mới về nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, xác định rõ đối tượng tác chiến của Quân đội; chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn kiện tác chiến; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ; luyện tập thuần thục các phương án, xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Chủ động phối hợp với các lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh.

Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện cho các đơn vị tự vệ trên địa bàn và cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang thị xã Cửa Lò

 Ba là: Đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đảng ủy, Ban chỉ huy xác định đây là yếu tố quan trọng bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong mọi hoạt động trong đó đặt ra phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản, chị thị, quy định của trên về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; kết hợp chặt chẽ việc chấp hành các chế độ quy định với thực hiện chức trách của từng cương vị chức trách được giao; duy trì nghiêm các quy định về lễ tiết tác phong quân nhân, đẩy mạnh phong trào thi đua “ Xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp” với cuộc vận động “ Xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh”.

Bốn là: Tập trung thực hiện tốt công tác bảo đảm Hậu cần, Kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng ủy, ban chỉ huy quân sự thị xã xác định phải quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật hướng vào việc bảo đảm cho thực hiện tốt nhiệm vụ hấu luyện sẵn sàng chiên đấu và  nâng cao đời sống bộ đội. Mục tiêu đặt ra là phải bảo đảm đúng, đủ chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội; sử dụng ngân sách, kinh phí đúng nguyên tắc; nâng cao hiệu quả mô hình khu tăng gia tại khu căn cứ hậu cần, tăng gia, sản xuất tập trung cung cấp đủ rau, củ quả và phần lớn nhu cầu định lượng thịt lợn và gia cầm các loại; bảo đảm quân số khỏe luôn đạt tỷ lệ 99% trở lên. Tập trung nâng cao trình độ, khả năng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật và duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, giữ gìn vũ khí trang bị, nhất là bảo đảm kỹ thuật cho công tác sẵn sàng chiên đấu; Đưa cuộc vận động 50 vào chiều sâu, thực chất, góp phần nâng cao hệ số kỹ thuật, hệ số sử dụng, khắc phục tình trạng xuống cấp của các loại vũ khí trang bị kỹ thuật.

Năm là: Làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời. Duy trì có nền nếp, chất lượng công tác kiểm tra xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” của cấp ủy, chỉ huy các cấp, tiến hành kiểm tra định kỳ kết hợp với đột xuất. Hàng tuần, tháng, quý thực hiện hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm đánh giá đúng ưu, khuyết điểm, đề xuất các biện pháp thực hiện trong thời gian tới. Chủ động làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời nhân rộng các điển hình  trong công tác xây dựng đơn vị VMTD “ Mẫu mực, tiêu biểu”.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng địa phương, xây dựng Đảng bộ Quân sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo.

Trung tá Trần Văn Thảo – Chính trị viên Ban CHQS thị xã