Áp dụng thử nghiệm Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường tại các di tích.

Đăng ngày 16/04/2015

Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường tại các di tích gồm có 4 tiêu chí lớn. Đó là: Bảo vệ môi trường tự nhiên; Bảo vệ môi trường nhân văn; Công tác quản lý bảo vệ môi trường tại di tích và Tuyên truyền-quảng bá-Giáo dục..

Theo đó, UBND thị xã yêu cầu UBND các  Phường triển khai Bộ tiêu chí đến các di tích, tổng hợp ý kiến và đánh giá các tiêu chí có phù hợp với tình hình thực tế để tham mưu chỉnh sửa và tổng hợp báo cáo đánh giá gửi về Trung tâm Văn hóa TT thể thao thị xã

UBND thị xã cũng giao nhiệm vụ cho Trung tâm VH thể thao tổ chức tuyên truyền Bộ tiêu chí đến các phường và các di tích; Đồng thời hướng dẫn các phường, các di tích triển khai thử nghiệm Bộ tiêu chí và tranh thủ sự góp ý của người dân và du khách; Tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình thực tế của Bộ tiêu chí và những ý kiến góp ý chỉnh sửa của người dân và du khách vào những tiêu chuẩn chưa phù hợp để điều chỉnh

Giao Đài PTTH thị xã tăng cường tuyên truyền Bộ tiêu chí trên hệ thống phát thanh, đăng tải trên Trang thông tin điện tử để nhân dân và du khách đóng góp ý kiến./.

                                                          Khắc Giang tổng hợp