Cửa Lò: Ban hành quy chế hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch đối với xe điện 4 bánh trên địa bàn thị xã.

Đăng ngày 12/04/2022