3. Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSD đất

Đăng ngày 29/06/2018

 1. Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSD đất

(1). Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

Bước 2. Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất.

Bước 3. Người được giao đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, người được thuê đất nộp tiền thuê đất.

Bước 4. Tổ chức thực hiện Quyết định cho thuê đất (ký Hợp đồng thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp GCN, giao đất và trao GCN).

 1. a) Đối với trường hợp thuê đất nộp tiền hàng năm:

– Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Quyết định phê duyệt giá đất của UBND tỉnh hoặc Văn bản xác định giá của Chi cục thuế; Phòng Tài nguyên và Môi trường trách nhiệm ký Hợp đồng thuê đất với hộ gia đình, cá nhân và chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện để thực hiện việc đăng ký đất đai và in, viết GCN.

– Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoàn thành việc đăng ký đất đai và in, viết GCN chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.

– Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được GCN do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND cấp huyện cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

– Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp huyện cấp GCN; Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất, các đơn vị và cá nhân có liên quan tổ chức giao đất tại hiện trường và trao GCN cho hộ gia đình, cá nhân; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính theo quy định.

 1. b) Đối với trường hợp nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê:

– Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Quyết định phê duyệt giá đất của UBND tỉnh hoặc Văn bản xác định giá của Chi cục thuế; Phòng Tài nguyên và Môi trường trách nhiệm ký Hợp đồng thuê đất với hộ gia đình, cá nhân và chuyển hồ sơ đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

– Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện chuyển đến, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai và Thông báo cho hộ gia đình, cá nhân biết để thực hiện.

Sau khi nhận được Thông báo của Chi cục Thuế, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

– Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được chứng từ nộp tiền thuê đất của hộ gia đình, cá nhân; Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện để thực hiện đăng ký đất đai và in, viết GCN.

– Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoàn thành việc đăng ký đất đai và in, viết GCN chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.

– Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được GCN do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND cấp huyện cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

– Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp huyện ký, cấp GCN; Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất, các đơn vị và cá nhân có liên quan tổ chức giao đất tại hiện trường và trao GCN cho hộ gia đình, cá nhân; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính theo quy định.

Bước 5. Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

 1. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 2. a) Thành phần hồ sơ:

– Đơn đăng ký, cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu số 04a/ĐK kèm theo phụ lục số 01 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường);

– Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Văn bản chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh hoặc Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất của UBND cấp huyện, kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư (đối với trường hợp dự án không phải trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đầu tư);

Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và văn bản xác nhận của Quỹ Bảo vệ môi trường về việc đã nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật.

– Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất theo quy định.

– Quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có);

– Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (đối với các dự án phải thực hiện việc chấp hành bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường);

– Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, kèm theo Bản vẽ mặt bằng chi tiết xây dựng của dự án và Biên bản cắm mốc tại thực địa (nếu có).

 1. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 2. Thời hạn giải quyết:

– Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

– Thời hạn giải quyết: Không quá 21 ngày (không kể thời gian thực hiện xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
 2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

– Quyết định giao đất (đối với trường hợp giao đất).

– Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất).

– Giao đất trên thực địa và trao GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, cho thuê đất.

 1. Lệ phí (nếu có): Không quy định.
 2. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm):

– Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.

– Quyết định giao đất theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.

– Quyết định cho thuê đất theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.

– Hợp đồng cho thuê đất theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.

– Biên bản giao đất tại thực địa theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.

 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
 2. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Đất đai ngày 29/11/2013.

– Các Nghị định: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

– Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017. Của Bộ Tài chính số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014;

– Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.