Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư (theo phân cấp) Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (theo phân cấp) Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu. Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu. Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả chỉ định thầu. Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký chia Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký điều lệ của Hợp tác xã sửa đổi Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký đổi tên của Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký sáp nhập Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Hợp tác xã . Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát của Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký tách Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Hợp tác xã trong phạm vi tỉnh Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Thông báo tạm ngừng hoạt động Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện