Để các danh hiệu văn hóa đi vào thực chất, tạo động lực thi đua trong đời sống nhân dân

Đăng ngày 06/02/2019

Trong những năm qua, Nghi Hải luôn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, coi văn hóa là mục tiêu của sự phát triển, là nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững về mọi mặt. Chính vì vậy, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã tích cực, chủ động chỉ đạo và tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

h11

Nét nổi bật là Đảng ủy, UBND phường đã lãnh đạo, chỉ đạo các khối tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay, trên địa bàn phường 11/11 khối đã được công nhận danh hiệu khối văn hóa, hàng năm có trên 2.000 số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình thể thao. Riêng năm 2018, có 2034/2055 hộ đăng ký đạt danh hiệu GĐVH, đạt tỷ lệ 99%. Các nội dung, quy trình bình xét các danh hiệu văn hóa đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ,…

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập như: việc đăng ký xây dựng các danh hiệu văn hóa chưa thật sự chú trọng đến chất lượng và tính bền vững; việc bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa tại một số khối còn mang tính hình thức, chạy theo số lượng, chưa tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, quy trình bình xét.

Thời gian tới, để các danh hiệu văn hóa đi vào thực chất, cấp ủy – chính quyền địa phương sẽ đẩy mạnh chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn Thị xã Cửa Lò giai đoạn 2016-2020”; chỉ đạo, hướng dẫn đầy đủ, cụ thể các quy định về việc bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa, hạn chế tối đa tính hình thức, qua loa, đại khái; trong đó làm rõ các tiêu chí, tiêu chuẩn bình xét, đảm bảo dễ nhớ, dễ thực hiện, bao trùm được tất cả các giá trị cốt lõi của văn hóa và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, công bằng việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo của cũng như vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư trong việc tổ chức phong trào, bình xét các danh hiệu văn hóa hằng năm. Đồng thời thực hiện tốt công tác Thi đua khen thưởng, biểu dương, khen thưởng kịp thời các khối, các hộ gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp cho phong trào, từ đó nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng trong thể cán bộ đảng viên và nhân dân, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

                        Ngô Thanh Linh – BTĐU P. Nghi Hải