Danh sách TTHC cấp huyện
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu VBHC Cấp HuyệnXây dựng
Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở đô thị của cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. VBHC Cấp HuyệnXây dựng
Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn. VBHC Cấp HuyệnXây dựng
Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng công trình thuộc thẩm quyền cấp huyện. VBHC Cấp HuyệnXây dựng
Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở đô thị . VBHC Cấp HuyệnXây dựng
Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn. VBHC Cấp HuyệnXây dựng
Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng tạm công trình. VBHC Cấp HuyệnXây dựng
Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình. VBHC Cấp HuyệnXây dựng
Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình. VBHC Cấp HuyệnXây dựng
Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng nhà ở đô thị VBHC Cấp HuyệnXây dựng
Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn. VBHC Cấp HuyệnXây dựng
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá (trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực) Kinh tếVBHC Cấp Huyện
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá (trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực) An ninh quốc phòng
Danh sách TTHC cấp xã
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
CÔNG AN – DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CẤP QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
Thủ tục bầu hòa giải viên Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt nam cấp hoặc chứng nhận Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài.. Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực di chúc Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất ở Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký giám hộ Hành chính tư phápVBHC Cấp xã