Danh sách TTHC cấp huyện
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt nam đã được giải quyết ở nước ngoài Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục ghi vòa sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân việt nam đã được giải quyết tịa cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục khai tử có yếu tố nước ngoài Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Danh sách TTHC cấp xã
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục bầu hòa giải viên Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt nam cấp hoặc chứng nhận Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài.. Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực di chúc Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất ở Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký giám hộ Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hành chính tư phápVBHC Cấp xã