Danh sách TTHC cấp huyện
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Chuyển đổi QSD đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Cấp lại GCN hoặc cấp lại Trang bổ sung của GCN do bị mất Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt nam cấp hoặc chứng nhận Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Danh sách TTHC cấp xã
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
CÔNG AN – DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CẤP QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
Thủ tục bầu hòa giải viên Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt nam cấp hoặc chứng nhận Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài.. Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực di chúc Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất ở Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký giám hộ Hành chính tư phápVBHC Cấp xã