Cửa Lò nỗ lực xây dựng các dòng họ văn hóa (phát sóng NTV ngày 01/01/2019

Đăng ngày 02/01/2019

So với nhiều địa phương khác trên địa bàn toàn tỉnh, Cửa Lò đi sau về công tác xây dựng dòng họ văn hóa. Tuy nhiên, ngay sau kết luận số 254 của Ban thường vụ Thị ủy về Đề án “Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa thị xã giai đoạn 2016 – 2020”, Cửa Lò đã tập trung vào công tác tuyên truyền và giao chỉ tiêu cho từng địa phương tích cực bám sát 8 tiêu chí để xây dựng và nhân rộng các mô hình dòng họ văn hóa.